เจ้าอาวาสรูปที่ 10 พระราชสุเมธี (พ.ศ.2535-2540)


พระราชสุเมธี (สุพจน์ อุตตโร ป.ธ.4)
เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 10

พระราชสุเมธี (สุพจน์ อุตตโร ป.ธ.4) มีนามเดิมว่า ฮวด อาจคำภา ต่อมาเปลี่ยนเป็น สุพจน์ เกิด ณ บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2458 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ โยมบิดาชื่อ หงษ์ โยมมารดาชื่อ ปัด

บรรพชา – อุปสมบท
ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ ศรีจันทร์ โดยมีพระครูพิศาลอรัญญเขตร เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ รูปที่ 7 เป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พำนักที่วัดพระยายัง และได้ลาสิกขาบทในเวลาต่อมาเพื่อออกไปเรียนชั้นประถมบริบูรณ์ เมื่อเรียนจบชั้นประถมแล้ว ท่านได้บรรพชาอีกครั้งที่วัดพระยายัง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2476 ณ วัดพระยายัง ตำบลพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยมี พระพุทธวิริยากร วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ อายุได้ 18 ปี (บรรพชาครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2473 ณ วัดป่าแสงอรุณ ร่วมจำพรรษากับผ้าขาวน้อย สิงห์ ภาระมาตย์ ต่อมาคือ พระธรรมฐิติญาณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี)
อุปสมบท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2479 ณ วัดพระยายัง ตำบลพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยมีพระพุทธวิริยากร วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิคุณาธาร (สังข์) วัดพระยายัง เป็นกรรมวาจาจารย์ (ไม่มีพระอนุสาวนาจารย์) ต่อมาได้เดินทางกลับมาพำนักอยู่ที่วัดศรีจันทร์ เพื่อช่วยกิจการพระศาสนาในต่างจังหวัด

วิทยฐานะ
พ.ศ. 2475 เรียนจบชั้นประถมบริบูรณ์ จากโรงเรียนลีนะสมิต อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
พ.ศ. 2479 สอบได้นักธรรมชั้นตรี (วัดพระยายัง)
พ.ศ. 2480 สอบได้นักธรรมชั้นโท (วัดพระยายัง)
พ.ศ. 2481 สอบได้นักธรรมชั้นเอก (วัดศรีจันทร์)
พ.ศ. 2483 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค (วัดศรีจันทร์)
พ.ศ. 2486 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค (วัดศรีจันทร์)

งานปกครอง
พ.ศ. 2486 เป็นเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอชุมแพ
พ.ศ. 2496 เป็นเจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2497 เป็นพระอุปัชฌายะในคณะธรรมยุต
พ.ศ. 2502 เป็นกรรมการบริหารวัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2517 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2519 เป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2529 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

การศึกษา
พ.ศ. 2483 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. 2534 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ปัจจุบัน เป็น มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย)

งานเผยแผ่
พ.ศ. 2487 เป็นกรรมการสงฆ์องค์การเผยแผ่อำเภอเมืองขอนแก่น

งานสาธารณูปการ
พ.ศ. 2502 เป็นรองประธานกรรมการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม “จันทรังษี” เป็นอาคาร2 ชั้น
กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 482,319.25 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพัน สามร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2494 เป็นพระครูสุพจน์ประกาศ
พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยสุนทรเมธี
พ.ศ. 2525 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุเมธี
ในช่วงหลัง ๆ สุขภาพของท่านไม่ค่อยดี จึงได้ไปพำนักรักษาสุขภาพที่วัดป่าแสงอรุณ ซึ่งเป็นที่ที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศดีกว่าในเมือง จนกระทั่งถึงวันที่ 9 เมษายน 2540 ท่านได้มรณภาพด้วยโรคชรา รวมอายุ 82 ปี พรรษา 61 พระราชทานเพลิงศพที่เมรุชั่วคราววัดป่าแสงอรุณ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2540 รวมเวลาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 4 ปี

 

Home| Back |Next|

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th