เจ้าอาวาสรูปที่ 11 พระชินวงศาจารย์ (พ.ศ. 2541 – 2546)


พระชินวงศาจารย์ (ศรี จนฺทวณฺโณ)
เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 11

พระชินวงศาจารย์ (ศรี จนฺทวณฺโณ) ท่านมีนามเดิมว่า ศรี ไชยดี เกิดเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2461 ปัจจุบันอายุ 80 ปี พรรษา 59 ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหันแฮด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

บรรพชา – อุปสมบท
บรรพเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.2477 โดยมี พระอริยคุณาธาร วัดศรีจันทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบทเมื่อพ.ศ.2482 ณ วัดสว่างวงษ์ โดยมีพระครูธรรมประเวที วัดศรีบุญเรืองเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์คำดี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดพุฒ เป็นพระอนุ-สาวนาจารย์ ต่อมาได้เข้าศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่สำนักวัดศรีจันทร์และได้ช่วยเหลือกิจการพระศาสนาด้วยดีตลอดมา

วิทยฐานะ
พ.ศ. 2472 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชานุกูล บ้านปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2485 สอบได้นักธรรมชั้นเอก (วัดศรีจันทร์)

งานปกครอง
พ.ศ. 2485 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2496 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น – หนองเรือ (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2519 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2532 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. 2540 เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. 2545 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธรรมยุต)

งานการศึกษา
พ.ศ. 2495 เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่
พ.ศ. 2512 เป็น พระธรรมทูตประจำจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2514 เป็น พระอบรมศีลธรรมตามท้องถิ่น

งานสาธารณูปการ
พ.ศ. 2533 เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างพระอุโบสถวัดศรีจันทร์

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2493 เป็นพระใบฎีกา ฐานานุกรมของพระพิศาลสารคุณ (อินทร์ ถิรเสวี)
พ.ศ. 2497 เป็นพระปลัด ฐานานุกรมของพระพิศาลสารคุณ (อินทร์ ถิรเสวี)
พ.ศ. 2499 เป็น พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นโท (จอ.ชท.)
พ.ศ. 2510 เป็น พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.)
พ.ศ. 2517 เป็น พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.)
พ.ศ. 2545 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระชินวงศาจารย์

หลังจากทอดเทียนสามัคคีประจำปี 2545 ที่วัดศรีจันทร์ เมื่อเดือนตุลาคม สุขภาพของท่านไม่ค่อยดี จึงเข้ารับการรักษาตัว ณ โรบาลศรีนครินทร์ จนกระทั่งถึงวันที่ 14 มกราคม เวลา 02.10 น. รวมอายุ 84 ปี พรรษา 64 พระราชทานเพลิงศพที่เมรุพิเศษ วัดศรีจันทร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2546 รวมเวลาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ 4 ปี

 

Home| Back |Next|

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th