เจ้าอาวาสรูปที่ 12 พระราชวรานุวัตร (พ.ศ. 2546 – 2552)


พระราชวรานุวัตร (ปกรณ์ สารภี)
เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 12

พระราชวรานุวัตร (ปกรณ์ สารภี) น.ธ.เอก, ประโยค 1 –2 มีนามเดิมว่าปกรณ์ นามสกุล วโรปการ ภูมิลำเนาคือ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

บรรพชา –อุปสมบท
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2508 ณ วัดสว่างหนองไฮ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยพระครูเขมาภรณ์พิสุทธิ์ (หลี เขมาภิรโต) วัดประสิทธิ์ไพศาล เป็นพนะอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสรณาจารย์ (บุญจันทร์ เขมิโย) เป็นพระ กรรมวจาจารย์ พระครูใบดีกาดำรง สุมงฺคโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ศึกษาอยู่ในสำนักพระครูเกษมสรณาจารย์ พรราที่ 3 สอบได้นักธรรมเอก มีความต้องการจะศึกษาต่อให้สูงขึ้แต่ติดภาระช่วยอาจารย์ก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด เมื่อหมดภาระแล้วจึงขอลาเพื่อศึกษาต่อ ปี พ.ศ. 2516 มาอยู่วัดศรีจันทร์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน อยู่รับใช้ครูบาอาจารย์สนองงานคณะสงฆ์ตามลำดับ

วิทยฐานะ
พ.ศ. 2503 สำเร็จชั้น ม.๔ โรงเรียนชุมแพวิทยา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2510 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก (วัดสว่างหนองไฮ)
พ.ศ. 2514 สอบไล่ได้บาลีประโยค ๑-๒ (วัดศรีจันทร์)
พ.ศ. 2517 สำเร็จชั้น การศึกษาสามัญการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ จากโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2525 สำเร็จชั้น พ.ม. จากกรมการฝึกหัดครู กรุงเทพมหานคร (สมัครสอบ)

งานปกครอง
พ.ศ. 2513 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างหนองไฮ
พ.ศ. 2521 เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2523 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. 2538 เป็น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2543 เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2546 เป็น รก.เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. 2546 เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์

งานการศึกษา
พ.ศ. 2512 เป็น ครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดสว่างหนองไฮ
พ.ศ. 2517 เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม วัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2520 เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. 2537 เป็น ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 เป็น เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ. 2546 เป็น ผู้จัดการโรงเรียนจันทรังษีวิทยา วัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2546 เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2546 เป็น ผู้บริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2549 เป็น ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนวัดศรีจันทร์ (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา)

งานเผยแผ่
พ.ศ. 2512 เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอสีชมพู
พ.ศ. 2514 เป็น อาจารย์อบรมศีลธรรมประจำโรงเรียนประถม มัธยม หน่วยราชการและชุมชน
พ.ศ. 2530 เป็น พระธรรมทูตต่างประเทศ ประจำประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2538 เป็น รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ห้า ๕ ประจำจังหวัดขอนแก่น

งานสาธารณูปการ
พ.ศ. 2539 เป็น ประธานการดำเนินการการสาธารณูปการภายในวัดศรีจันทร์
พ.ศ. 2539 เป็น ประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดศรีจันทร์

งานพิเศษ
พ.ศ. 2538 เป็น กรรมการวารสารดอกบัวของคณะสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2539 เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการศาสนาจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2539 เป็น ประธานกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. 2543 ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2544 ปฎิบัติศาสนกิจที่แระเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2544 เป็น รองประธานกรรมการมูลนิธิพระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กัปปโก)
พ.ศ. 2545 ปฎิบัติศาสนกิจที่ประเทศนิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย
พ.ศ. 2546 เป็น ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น (ธ)

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2522 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมของพระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี)
พ.ศ. 2524 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นโท ที่ พระครูกิตติวโรปการ (ผจล.ชท.)
พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูกิตติวโรปการ (ผจล.ชอ.)
พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติวโรปการ (ผจล.ชพ.)
พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาชั้นสามัญ ที่ พระสิริสารธรรมคณี (สย.)
พ.ศ. 2546 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พรราชรคณะชั้นราช ที่ พระราชวรานุวัตร

 

Home| Back |Next|

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th