เจ้าอาวาสรูปที่ 6 ญาคูต้น (ประมาณ พ.ศ. 2454 – 2467)

ญาคูต้น เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 6
ตรงกับสมัยพระยาพิศาลเกษตร(อรุณ อมาตยกุล) พระยาภักดีศรีสุนทรราษฏร์ และพระยาพิศาลสารเกษตร(พร พิมพสูตร)เป็นผู้ว่าราชการเมือง
ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านพระลับ บรรพชาอุปสมบทจากสำนักใดไม่ปรากฏ ทราบเพียงว่าหลังจากเจ้าอาวาสรูปก่อนลาสิกขาบทแล้ว ญาคูต้นได้รับภาระหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแทนสืบมา ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ทางหลักภาษาและมูลกัจจายน์เดิมเป็นอย่างดี ได้มีพระภิกษุสามเณรจากต่างสำนักมาพำนัก และศึกษาเล่าเรียนกับท่านเป็นจำนวนมาก ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก

ต่อมาได้รับการเถรภิเษก(ฮด) เป็นชั้น ญาคู ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวด(เจ้าคณะตำบล) ได้รับภาระหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตตำบลพระลับ ต่อมาคณะสงฆ์ได้ส่งพระครูพิศาลอรัญญเขตร (จันทร์ เขมิโย ป.ธ.3) มาอยู่วัดศรีจันทร์และได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดโดยมี พระครูพิศาลอรัญญเขตร (บุญมี) วัดกลางเมืองเก่า เป็นเจ้าคณะจังหวัด ในปี พ.ศ. 2467 ท่านญาคูต้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงพล(เจ้าคณะอำเภอ) จึงลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าคณะแขวงพล

 

Home| Back | Next |

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th