เจ้าอาวาสรูปที่ 9 พระเทพบัณฑิต (พ.ศ.2480 – 2536)


พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.5 )
เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 9

พระเทพบัณฑิต (อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.5 ) เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 9 ท่านมีภูมิลำเนาเดิมที่บ้านโนนแดงน้อย ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2445 บิดาชื่อนายบุญมี สินโพธิ์ มารดาชื่อนางบุดลี สินโพธิ์ มีพี่น้องร่วมสายโลหิต 6 คน

บรรพชา
เด็กชายอินทร์ สินโพธิ์ บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสว่างวงษ์ บ้านปอแดง ตำบลบ้านแท่น (ปัจจุบัน ตำบลปอแดง) อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2460 อายุ 16 ปี โดยมีพระอธิการท้าวน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบวชแล้วก็ได้ศึกษาการอ่าน เขียน ที่จังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากนัก จนในปี พ.ศ.2462 สามเณรอินทร์ จึงได้กราบลาครูบาอาจารย์ ย้ายสำนักไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ สำนักเรียนวัดบรมนิวาส พระนคร พร้อมกับสามเณรรุ่นเดียวกันจำนวน 10 รูป

อุปสมบท
เมื่ออายุครบ 20 ปีได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 โดยมีพระเมธาธรรมรส (เสาร์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอมราภิรักขิต (ไชย) เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูพินิตวิหารการ(ขำ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ถิรเสวี” ตั้งแต่อุปสมบทปีแรก ก็ได้มุมานะศึกษาเล่าเรียน จนสอบได้เปรียญธรรมสนามหลวงและได้เป็น “พระมหาอินทร์ ถิรเสวี” พ.ศ. 2465 และสอบเปรียญธรรม 5 ประโยค ได้ใน พ.ศ. 2467 สำนักเรียนวัดบรมนิวาส หลังจากได้เป็นเปรียญธรรม 5 ประโยคซึ่งสมัยนั้นนับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี พ.ศ. 2470 ได้ถูกส่งให้ไปช่วยกิจการคณะสงฆ์ที่วัดมะกอก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งพระอริยคุณาธาร (อุ่น สุวณฺโณ) ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำสั่งให้ไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะมณฑลอุดร จึงได้นิมนต์ พระมหาอินทร์ ถิรเสวี เปรียญธรรม 5 ประโยค ไปเป็นครูสอนแทนที่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473-2477 ซึ่งในขณะที่ท่านเป็นครูสอนปริยัติธรรมที่วัดเจดีย์หลวงก็ได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้รับการแนะนำในข้อวัตรปฏิบัติแบบกรรมฐานเป็นอันมาก นอกจากนี้ยังปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดราชบุรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูฐานานุกรม ของเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ที่ “พระครูวินัยธร”

พ.ศ. 2478 ได้ย้ายมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2480 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2482 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2483 เป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ปกครองทั้งสองนิกาย)
พ.ศ. 2492 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระพิศาลสารคุณ”
พ.ศ. 2494 เป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชพิศาลสุธี”
พ.ศ.2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)
พ.ศ.2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นเทพที่“พระเทพบัณฑิต”

นับแต่ท่านได้มาอยู่วัดศรีจันทร์ท่านได้พัฒนาวัดในทุก ๆ ด้าน การศึกษาจัดให้มีทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญ และการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นปีแรก ปรับปรุงบริเวณวัดจนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง การปกครอง การเผยแพร่ การสาธารณสงเคราะห์ การสาธารณูปการ ได้ดำเนินการเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 23 –24 มกราคม 2535 วันที่คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ 91 ปี ถวาย และท่านได้มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ในเวลาเช้าของวันที่ 24 มกราคม 2535 รวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ 55 ปี
การก่อสร้างปฏิสังขรณ์

ในเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน มีการก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ถาวรวัตถุ สถานที่และขยายพื้นที่ดินของวัด ดังนี้
พ.ศ.2489 นายนกเทศ หงษ์เทศ สร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี 6 ห้อง กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร และขุดสระน้ำกว้าง 20 เมตร ยาว 20 ลึก 2 เมตร
พ.ศ.2590 ซื้อที่ดินเพิ่มบริเวณวัดที่ป่าช้า ด้านทิศเหนือของวัด 2ไร่ จากนายพงษ์ นางผัน
พ.ศ. 2492 คุณหลวงบริบาลชวนกิจ (เก่า คมสัน) เป็นประธานสร้างเมรุเผาศพ และเป็นประธานสร้างรั้ววัดด้านหน้าติดถนนศรีจันทร์
พ.ศ.2493 คุณหลวงเทพสมบัติ ( ใหญ่ ประภาตะนันท์) เป็นประธานก่อสร้างพระปรางค์ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ถึง พ.ศ.2503 จึงสำเร็จ
พ.ศ.2595 นายนกเทศ หงษ์เทศ สร้างกุฏิขึ้น 1 หลัง กุฏินกเทศ หงษ์เทศ เป็นอาคารตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร
พ.ศ.2497 คุณหมอแร่ โทรักษา พร้อมด้วยบุตรธิดา สร้างกุฏิพิชาญ ฯ เป็นอาคารไม้ชั้นครึ่ง หลังคามุงกระเบื้อง
พ.ศ.2498 คุณหลวงเทพสมบัติ สร้างกูฏิเทพสมบัติเป็นอาคารตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร
พ.ศ.2500 นางจักรหลีด ประภาตะนันท์ สร้างหอระฆัง (หลังเดิมรื้อ)
พ.ศ.2502 แม่ชีบวย สร้างซุ้มประตุหน้าวัดทิศตะวันออก
พ.ศ.2503 คณะชาวเวียดนาม พร้อมกันสร้างซุ้มประตุหน้าวัดด้านทิศตะวันตก ติดถนนศรีจันทร์
พ.ศ.2505 ซ่อมแซมศาลาการเปรียญ (ต่อศาลาธรรมสวนะ)
พ.ศ.2507 นางจอม สุวรรณสม พร้อมด้วยบุตรธิดา สร้างกุฏิสุวรรณสม เป็นอาคารไม้ 2 ชั้นหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่สีเขียว
พ.ศ.2508 สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้น 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โดยมีพระราชสุเมธี (สุพจน์ อุตฺตโร) เป็นรองประธานในการก่อสร้าง
พ.ศ.2516 นายทอง – นางบัวพัน จะเรียมพันธ์ พร้อมด้วยบุตธิดาและญาติ สร้างกุฏิสำนักงานสงฆ์ขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 4 ห้อง หลังคามุงกระเบื้อง
พ.ศ.2517 ได้รื้อถอนศาลาการเปรียญหลังเดิม (ศาลานกเทศ หงษ์เทศ) ซึ่งชำรุดทรุดโทรมสร้างเป็นกุฏิขึ้นใหม่เป็นอาคารไม้ชั้นครึ่ง หลังคามุงกระเบื้อง 2 ห้อง
พ.ศ.2518 ได้สร้างศาลาหลักคำ แทนสาลานกเทศ หงษ์เทศ กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

 

Home| Back |Next|

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th