เจ้าคณะปกครอง


พระธรรมดิลก
(สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙, ปร.ด., ศน.ด.)
เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)

วัดป่าแสงอรุณ
พระพิศาลสารคูณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)
พระเทพพุทธิมุนี
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)
พระครูมงคลธรรมจารี
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
วัดศรีประทุมวนาราม
พระครูธรรมสารพินิจ
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
พระยืน วัดโนนชัยวนาราม
พระครูประสาทสาสนกิจ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
เวียงเก่า วัดอาคเนย์
พระครูญาณวรวิสุทธิ์
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง - เวียงเก่า วัดสันติการาม
พระครูจิตตโสภณ
เจ้าคณะอำเภอุบลรัตน์ น้ำพอง กระนวน เขาสวนกวาง วัดพระบาทภูพานคำ
พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ บ้านแฮด
โนนศิลา วัดคุ้มจัดสรรค์
พระครูอนันตสารคุณ
เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
บ้านฝาง วัดป่าอนันตคุณ
พระครูกันตธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอชนบท
วัดศรีสุมังคล์
พระครูสถิตสมณคุณ
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
วัดโนนสำนัก
พระครูกิตติวโรปการ
เจ้าคณะอำเภอพล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง วัดสระจันทราวาส
พระครูกิตติมงคลคุณ
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
วัดศรีแก้ว
พระครูกิตติสารโสภณ
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ ภูผาม่าน
วัดป่าศรีบุรี
พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
เลขานุการ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)
พระครูสังฆรักษ์สิทธิ์ธิพัทร์ กตสาโร
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น(ธ)
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)


แผนที่พื้นที่เขตปกครอง


การปกครองแบ่งออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองขอนแก่น
2. อำเภอบ้านฝาง
3. อำเภอพระยืน
4. อำเภอหนองเรือ
5. อำเภอชุมแพ
6. อำเภอสีชมพู
7. อำเภอน้ำพอง
8. อำเภออุบลรัตน์
9. อำเภอกระนวน
10. อำเภอบ้านไผ่
11. อำเภอเปือยน้อย
12. อำเภอพล
13. อำเภอแวงใหญ่
  14. อำเภอแวงน้อย
15. อำเภอหนองสองห้อง
16.อำเภอภูเวียง
17. อำเภอมัญจาคีรี
18. อำเภอชนบท
19. อำเภอเขาสวนกวาง
20. อำเภอภูผาม่าน
21. อำเภอซำสูง
22. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
23. อำเภอหนองนาคำ
24. อำเภอบ้านแฮด
25. อำเภอโนนศิลา
26. อำเภอเวียงเก่า

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th