ชีวประวัติพระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร)


พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)


พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A., ศน.ด.)

พระเทพพุทธิมุนี ชื่อจริง สันติ์ นามสกุล จุลโนนยาง ฉายา ชุตินฺธโร อายุ ๖๘ พรรษา ๔๗

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บรรพชา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๑ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง พระอุปัชฌาย์ พระวินัยสุนทรสุเมธี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อุปสมบท วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๗ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะ
เปรียญธรรม ๗ ประโยค ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ปริญญาโท M.A. จากประเทศอินเดีย โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนราษฎรพัฒนา บ้านสงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การศึกษาพิเศษ
พกศ. ศน.บ. สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, M.A. (India) , ศน.ด.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๒๕๕๔

งานด้านการปกครอง-การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๙ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๓ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ – ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดี – รองอธิการดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา, กรรมการมูลนิธิสิรินธร วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการ-ครูใหญ่-ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์ และเป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A.) เป็นผู้บริหารมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย หรือวัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง(ธ) ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยได้จัดระบบการปกครองและการศึกษาภายในวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน

ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติสารสุธี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพุทธิมุนี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพพุทธิมุนี

สถานะปัจจุบัน
ปัจจุบัน พระเทพพุทธิมุนี เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง รูปที่ ๑๓ และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) รูปที่ ๖ ของคณะธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น เป็นกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น )

พิธีแห่อัญเชิญและพิธีต้อนรับสัญบัตรพัดยศ พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินธโร)
 

Home| Back |Next|


 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th