ประวัติวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวงที่ตั้ง
681 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินธโร)
เจ้าอาวาสรูปที่ 13
(พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)


วัดศรีจันทร์ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 681 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ค้าขายล้อมรอบทุก ๆ ด้าน ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 เส้น วัดศรีจันทร์มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 707 และมีที่ดินตั้งวัด 10,179 ตารางวา หรือ 25 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ 2126 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ดินต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จดที่ดินของนายกิ้มทอง แซ่ตั้ง
ทิศใต้ จดถนนศรีจันทร์
ทิศตะวันออก จดถนนรอบเมืองและที่ดินของนางจอม สุวรรณสม
ทิศตะวันตก จดถนนสามัคคีอุทิศมีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น(ธรรมยุต)

วัดศรีจันทร์ มีสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น(ธรรมยุต) สำนักงานยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานมูลนิธิพระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กัปปโก) มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวบ้านและชาวตลาดเมืองขอนแก่น เลื่อมใสศรัทธาให้ความอุปถัมภ์บำรุง เคารพนับถือ เป็นส่วนมากตลอดมา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาเป็นเวลานานปีคู่กับเมืองขอนแก่น มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับผู้นำทางพระพุทธศาสนาและ ผู้ปกครองฝ่ายบ้านเมืองหลายท่านและมีเจ้าอาวาสหลายท่านได้อยู่อาศัยก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมสืบต่อกันมาหลายสมัย สภาพของวัดก็มีการก่อสร้างซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเรื่อยมา ๆ มา จนทุกวันนี้ บางท่านก็เป็นเจ้าอาวาสเป็นเวลา น้อยปี บางท่านก็อยู่นานจนถึงกับอายุขัยเป็นเกณฑ์ก็มี แต่ละท่านที่อยู่มาแล้วต่างก็เสียสละกำลังกายและกำลังจิตใจสร้างความเจริญให้แก่วัดตามความสามารถเป็นลำดับมา แต่ไม่มีใครที่จะเขียนประวัติความเป็นมาของวัดตั้งแต่เบื้องแรก จนถึง ปัจจุบัน ให้เป็นหลักฐาน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบกันจริงจังไว้เลย มีบ้างก็แต่บางครั้งบางตอนเท่านั้น จะเป็นเพราะต่างท่านก็ต่างมุ่งไปในทางอื่นเสียส่วนมาก ทั้งเข้าใจว่าสภาพทุกอย่างที่ทำไปแล้ว ก็คงจะปรากฏเป็นอนุสรณ์แก่คนภายหลังอยู่ที่วัดนั้นเอง จึงไม่ได้เขียนไว้ อีกประการหนึ่ง เข้าใจว่าสมัยก่อนความรู้ในการเขียนตามหลักภาษาก็ไม่เจริญ หรืออาจจะเขียนไว้แล้วแต่ผู้อยู่สืบต่อมาคงจะไม่ได้เขียนติดต่อกันไว้ก็ได้ แต่มาบัดนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญขึ้น การศึกษาเจริญขึ้น การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมต่าง ๆ ทันสมัยขึ้นตามลำดับ สภาพต่าง ๆ จึงได้เปลี่ยนแปลงตามกาลสมัยจะลืมเลือนจากความทรงจำของอนุชนภายหลังตามลำดับ จนจะไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้สร้างวัด ใครเป็นเจ้าอาวาสมากี่ท่าน เมื่อความสำคัญคือความเจริญรุ่งเรืองของวัดปรากฏขึ้นกับความสนใจของหมู่ชนในปัจจุบันมีมากขึ้น ความอยากรู้อยากเห็นความเป็นมาของมูลเหตุความเป็นมาของวัด จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง


ดังนั้น เพื่อความประสงค์จะให้ท่านผู้ศึกษาได้ทราบหรือเยาวชนผู้เกิดสุดท้ายภายหลังได้รู้ประวัติการสร้างและความเป็นมาของวัดศรีจันทร์ การเขียนประวัติวัดนั้นจึงอาศัยการค้นคว้าจากหนังสือหลายอย่างเช่นประวัติเมืองขอนแก่นบ้าง ประวัติเจ้าอาวาสองค์ก่อน ๆ เท่าที่ปรากฏอยู่บ้าง สืบถามจากท่านผู้เกี่ยวข้องกับผู้เริ่มสร้างวัดที่ยังมีชีวิตอยู่หลายท่านบ้าง และรวบรวมจัดทำเป็นประวัติขึ้นและการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ขยายอาณาเขตของวัดเทียบเคียงได้กับอันดับการตั้งเมืองขอนแก่น อันดับผู้ว่าราชการเมือง (จังหวัด) อันดับญาคูหลักเมืองตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบันของวัดศรีจันทร์

การพัฒนาวัด ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

– ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมรื่นและสวยงาม
– สร้างถนนคอนกรีตในบริเวณวัด
– วางท่อระบายน้ำ
– ซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุด ทรุดโทรม
– ก่อสร้างที่พักพระภิกษุ สามเณร ซึ่งคณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมาก

การจัดการศึกษา
– ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
– โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี
– โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ (ระดับมัธยมศึกษา)

สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรมภายในวัดศรีจันทร์ มีดังนี้
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

ปีการศึกษา 2543
น.ธ. ตรี จำนวน 77 รูป สมัครสอบ 47 รูป สอบได้ 47 รูป สอบตก – รูป
น.ธ. โท จำนวน 92 รูป สมัครสอบ 68 รูป สอบได้ 4 รูป สอบตก 64 รูป
น.ธ. เอก สมัครสอบ 17 รูป สมัครสอบ 11 รูป สอบได้ 11 รูป สอบตก – รูป
รวมสอบ 126 รูป สอบได้ 62 รูป สอบตก 64รูป

ปีการศึกษา 2544
น.ธ. ตรี จำนวน 51 รูป สมัครสอบ 42 รูป สอบได้ 42 รูป สอบตก – รูป
น.ธ. โท จำนวน 96 รูป สมัครสอบ 66 รูป สอบได้ 19 รูป สอบตก 47 รูป
น.ธ. เอก สมัครสอบ 10 รูป สมัครสอบ 7 รูป สอบได้ 1 รูป สอบตก 6 รูป
รวมสอบ 36 รูป สอบได้ 26 รูป สอบตก 10 รูป

ปีการศึกษา 2545
น.ธ. ตรี จำนวน 22 รูป สมัครสอบ 22 รูป สอบได้ 22 รูป สอบตก – รูป
น.ธ. โท จำนวน 35 รูป สมัครสอบ 35 รูป สอบได้ 9 รูป สอบตก 26 รูป
น.ธ. เอก สมัครสอบ 14 รูป สมัครสอบ 14 รูป สอบได้ 6 รูป สอบตก 8 รูป
รวมสอบ 71 รูป สอบได้ 37 รูป สอบตก 34 รูป

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ปีการศึกษา 2544
ประโยค 1 – 2 จำนวน 22 รูป สมัครสอบ 22 รูป สอบได้ 5 รูป สอบตก 17 รูป
ป.ธ. 3 จำนวน 10 รูป สมัครสอบ 10 รูป สอบได้ – รูป สอบตก 10 รูป
ป.ธ. 4 จำนวน 1 รูป สมัครสอบ 1 รูป สอบได้ – รูป สอบตก – รูป
รวมสอบ 33 รูป สอบได้ 5 รูป สอบตก 28 รูป

ปีการศึกษา 2545
ประโยค 1 – 2 จำนวน 25 รูป สมัครสอบ 25 รูป สอบได้ – รูป สอบตก 25 รูป
ป.ธ. 3 จำนวน 11 รูป สมัครสอบ 11 รูป สอบได้ 1 รูป สอบตก 10 รูป
ป.ธ. 4 จำนวน 3 รูป สมัครสอบ 3 รูป สอบได้ – รูป สอบตก 3 รูป
รวมสอบ 39 รูป สอบได้ 1 รูป สอบตก 38 รูป

ปีการศึกษา 2546
ประโยค 1 – 2 จำนวน 16 รูป สมัครสอบ 16 รูป สอบได้ 1 รูป สอบตก 15 รูป
ป.ธ. 3 จำนวน 9 รูป สมัครสอบ 9 รูป สอบได้ – รูป สอบตก 9 รูป
ป.ธ. 4 จำนวน 4 รูป สมัครสอบ 4 รูป สอบได้ – รูป สอบตก 4 รูป
รวมสอบ 29 รูป สอบได้ 1 รูป สอบตก 28 รูป

จะเห็นได้ว่าวัดศรีจันทร์ นอกจากจะทำหน้าที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปลูกฝังความศรัทธากับพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังทำหน้าที่ในการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพของพระพุทธศาสนา สมควรที่พุทธศาสนิกชนทุกคนจะไดพ้ช่วยทำนุบำรุงวัดศรีจันทร์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

เรียนเรียงโดย:
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)

 

 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th