ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง

ท่านญาคูหลักคำ(พิมพ์) เป็นผู้สร้างวัดศรีจันทร์และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พ.ศ.๒๓๖๘ –๒๔๓๒ รวม ๖๔ปี
ท่านญาคูสิ่ว ประวัติไม่ปรากฎ พ.ศ.๒๔๓๒–๒๔๓๗ รวม ๖ ปี
ท่านญาคูอินทร์ ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๔๓๗–๒๔๔๒ รวม ๕ปี
ท่านญาคูสอน ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านโคกศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๔๔๒–๒๔๔๖ รวม ๔ปี
ท่านญาคูปาน ประวัติไม่ปรากฎ พ.ศ.๒๔๔๖–๒๔๕๔ รวม ๘ ปี
ท่านญาคูต้น ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๔๕๔–๒๔๖๗ รวม ๑๓ปี
พระครูพิศาลอรัญญเขต(จันทร์ เขมิโย
ป.ธ.๓)
ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านหนองขอน จ.อุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๖๗–๒๔๗๕ รวม๑๒ปี
พระอริยคุณาธาร (อุ่น สุวณโณ ป.ธ.๖) ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านกุดเลา จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๘๐ รวม ๔ ปี
พระเทพบัณฑิต(อินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕ ) ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านดอกดู่ จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๔๘๐–๒๕๓๕ รวม ๕๕ ปี
๑๐ พระราชสุเมธี(สุพจน์ อุตตโร ป.ธ.๔) ภูมิลำเนาเดิมอยู่ ต.พระลับ จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐ รวม ๔ปี
๑๑ พระชินวงศาจารย์(ศรี จนฺทวณฺโณ)
ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านหันแฮด จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๑–๒๕๔๖ รวม ๕ปี
๑๒ .พระราชวรานุวัตร(ปกรณ์ สารภี
น.ธ.เอก, ประโยค ๑-๒)
ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านหนองไฮ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๖–๒๕๕๑ รวม ๕ปี
๑๓ พระเทพพุทธิมุนี(สันติ์ ชุตินฺธโร ดร.
ป.ธ.๗ น.ธ.เอก ศน.บ. M.A. ศน.ด)
ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านสงเปือย ต.บึงเนียม จ.ขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน ปัจจุบัน


 
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ E-Mail: website@hotmail.co.th